LOGO

Додатна настава математике за основце и средњошколце

Ми смо победници!

На овогодишњем Државном такмичењу из математике, које је у суботу 13. маја 2023. одржано у Јагодини, полазници наше додатне наставе математике постигли су одличне резултате и освојили 19 награда.

VI разред

Петар Митровић, Београд, II награда

Аресеније Недић, Београд, II награда

Матеја Симић, Београд, II награда

Богдан Марић, Крагујевац, III награда

Мила Ђорђевић, Земун, III награда

Богдан Бабовић, Панчево, III награда

VII разред

Мина Павловић, Крагујевац, I награда (100 поена!)

Виктор Анђеловић, Злот, I награда

Сунчица Ђурђевић, Краљево, II награда

Урош Јовановић, Београд, II награда

Василије Ђуровић, Крагујевац, III награда

Милица Сунајко, Сремска Каменица, III награда

Мехмед Чалаковић, Тутин, III награда

VIII разред

Вук Барлов, Краљево, II награда

Јована Хаџи-Пурић, Београд, II награда

Сара Кнежевић, Смедеревска Паланка, III награда

Велизар Ивановић, Београд, III награда

Маша Стошић, Нови Сад, III награда

Лука Ђелић, Земун, III награда 

Опште информације

Школске 2023/24. године Математичка академија организује целогодишњу онлајн додатну наставу (припреме за такмичења) математике за ученике од трећег до осмог разреда основне школе и првог и другог разреда средње школе. Настава ће се одржавати путем платформе Google meet.

Полазници ће, на састанку који ће бити организован пре првог термина, заједно са професорима договорити сталне термине одржавања наставе (углавном су то термини од 20:00h радним даном или било када викендом).

Пријављивање се врши попуњавањем електронског формулара.

Наставу ће држати изузетан тим предавача чије биографије можете прочитати овде.

Програм рада по разредима и предавачи онлајн група

Трећи разред (Драгољуб Ђорђевић, Анђелка Симић)
Редни број Тема
1. Бројеви до 100 (сабирање и одузимање)
2. Бројеви до 100 (множење и дељење)
3. Запис природног броја
4. Бројевни низови
5. Логички и логичко-комбинаторни задаци
6. Бројеви до 1000 (поређење, сабирање и одузимање)
7. Римске цифре
8. Пребројавања скупова бројева
9. Одабрани задаци са школских такмичења
10. Занимљиви изрази
11. Проблемски задаци
12. Угао. Узајамни положај правих
13. Пребројавања скупова тачака
14. Одабрани задаци са општинских такмичења
15. Задаци са палидрвцима
16. Дешифровање рачунских операција
17. Утицај компоненти на рачунске операције
18. Магични квадрат
19. Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница”
20. Математичке игре
21. Завршно такмичење Математичке академије
Четврти разред (Драгољуб Ђорђевић, Анђелка Симић)

 

Рeдни број Тема
1. Круг и кружница
2. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева
3. Магични квадрат
4. Обим геометријске фигуре
5. Занимљиве шеме и изрази
6. Метод дужи за решавање проблемских задатака
7. Природни бројеви. Разломци са једноцифреним бројиоцем и имениоцем
8. Проблеми мерења
9. Одабрани задаци са школских такмичења
10. Проблеми пресипања и превожења
11. Логичко-комбинаторни задаци
12. Једначине и неједначине
13. Дешифровање рачунских oперација
14. Множење и дељење природних бројева. Зависност резултата од промене компоненти операција
15. Одабрани задаци са општинских такмичења
16. Површина квадрата и правоугаоника
17. Метод правоугаоника за решавање проблемских задатака
18. Задаци нумерације
19. Одабрани задаци са окружних такмичења
20. Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница“
21. Завршно такмичење Математичке академије
Пети разред (Јелена Матовић, Катарина Митровић)
Редни број Тема
1. Површина и запремина коцке и квадра
2. Дељивост
3. Прости и сложени бројеви
4. Логичко – комбинаторни задаци
5. НЗД и НЗС
6. Скупови
7. Проблемски задаци
8. Тачка, права, раван. Дужина дужи
9. Одабрани задаци са школских такмичења
10. Пребројавања
11. Круг
12. Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака. Децимални запис разломка
13. Одабрани задаци са општинских такмичења
14. Једначине у скупу природних бројева
15. Угао
16. Сабирање и одузимање разломака
17. Одабрани задаци са окружних такмичења
18. Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница”
19. Множење и дељење разломака
20. Бројевни изрази
21. Завршно такмичење Математичке академије

 

Шести разред (Сава Максимовић, Милица Радојевић)
Редни број Тема
1. Осна симетрија
2. Разломци. Децимални бројеви
3. Цели бројеви
4. Пребројавања
5. Апсолутна вредност
6. Троугао (односи страница и углова)
7. Проблемски задаци
8. Одабрани задаци са школских такмичења
9. Рационални бројеви
10. Троугао (подударност)
11. Одабрани задаци са општинских такмичења
12. Троугао (конструкције)
13. Четвороугао (врсте, углови)
14. Одабрани задаци са окружних такмичења
15. Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница”
16. Логичко – комбинаторни задаци
17. Четвороугао (доказни задаци)
18. Дирихлеов принцип
19. Диофантове једначине (у скупу целих бројева)
20. Одабрани задаци са државних такмичења
21. Завршно такмичење Математичке академије

 

Седми разред (др Драгана Ранковић, Вељко Ћировић)
Редни број Тема
1. Задаци из планиметрије
2. Квадрат рационалног броја. Квадратни корен. Операције са реалним бројевима
3. Површина троугла и четвороугла. Херонова формула
4. Комбинаторика
5. Пропорције и проценти
6. Логичко-комбинаторни задаци
7. Одабрани задаци са школских такмичења
8. Питагорина теорема
9. Степен
10. Одабрани задаци са општинских такмичења
11. Метод последње цифре
12. Значајне тачке троугла
13. Одабрани задаци са окружних такмичења
14. Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница”
15. Математичке игре
16. Многоугао
17. Дирихлеов принцип у геометрији
18. Полиноми и алгебарски изрази
19. Диофантове једначине
20. Одабрани задаци са државних такмичења
21. Завршно такмичење Математичке академије
Осми разред (др Милан Јовановић, др Марек Светлик)
Редни број Тема
1. Број делилаца природног броја
2. Централни и периферијски угао. Круг
3. Сличност
4. Тангентни и тетивни четвороугао
5. Логичко-комбинаторни задаци
6. Линеарне једначине и неједначине. Једначине са апсолутним вредностима
7. Одабрани задаци са школских такмичења
8. Линеарне Диофантове једначине
9. Призма
10. Одабрани задаци са општинских такмичења
11. Нелинеарне Диофантове једначине
12. Пирамида
13. Линеарна функција. Системи једначина
14. Одабрани задаци са окружних такмичења
15. Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница”
16. Неједнакости
17. Конгруенције по модулу 1
18. Конгруенције по модулу 2
19. Елементарни проблеми екстремних вредности
20. Одабрани задаци са државних такмичења
21. Завршно такмичење Математичке академије
Први разред средње школе - А и Б категорија (Данијел Ђорђевић, Стефан Малбашић, Вељко Ћировић)
Редни број Тема
1. Искази и логика. Скупови
2. Релације
3. Функције
4. Комбинаторика – пребројавања
5. Комбинаторика – разни задаци
6. Логичко-комбинаторни задаци
7. Математичка индукција
8. Елементи теорије бројева – дељивост, прости бројеви
9. Елементи теорије бројева – Диофантове једначине
10. Теорија бројева – разни задаци
11. Вектори и њихова примена на задатке елементарне геометрије
12. Полиноми
13. Подударност и примене
14. Геометрија – разни задаци
15. Конструктивни геометријски задаци
16. Разни задаци са такмичења
17. Алгебра – разни задаци
18. Неједнакости
19. Изометријске трансформације
20. Линеарна функција, једначина и неједначина
21. Завршно такмичење математичке академије
Други разред средње школе - А категорија (Данијел Ђорђевић, Стефан Малбашић, Вељко Ћировић)
Редни број Тема
1. Изометријске трансформације
2. Хомотетија и сличност
3. Инверзија
4. Планиметрија – разни задаци
5. Степеновање и кореновање
6. Комплексни бројеви
7. Квадратне једначине, неједначине функције и системи једначина 1
8. Квадратне једначине, неједначине функције и системи једначина 2
9. Тригонометрија 1
10. Тригонометрија 2
11. Тригонометрија 3
12. Ирационалне једначине и неједначине
13. Полиноми
14. Логичко-комбинаторни задаци
15. Геометрија простора. Диедар, триедар, рогаљ
16. Бројеви-задаци
17. Одабрани задаци са окружних такмичења
18. Сложени облици математичке индукције
19. Полиедри
20. Одабрани задаци са државних такмичења
21. Завршно такмичење Математичке академије
Други разред средње школе - Б категорија (Данијел Ђорђевић, Стефан Малбашић, Вељко Ћировић)
Редни број Тема
1. Изометријске трансформације
2. Хомотетија и сличност
3. Планиметрија – разни задаци
4. Степеновање и кореновање
5. Комплексни бројеви
6. Квадратне једначине, неједначине функције и системи једначина 1
7. Квадратне једначине, неједначине функције и системи једначина 2
8. Неједнакости
9. Ирационалне једначине и неједначине
10. Полиноми
11. Логичко – комбинаторни задаци
12. Бројеви – разни задаци
13. Одабрани задаци са окружних такмичења
14. Експоненцијалне и логаритамске једначине и неједначине
15. Одабрани задаци са државних такмичења
16. Завршно такмичење Математичке академије

Пажљиво припремљени материјали

Пред сваки час ученици ће добијати материјал, тј. текстове задатака који ће се радити на часу (пример материјала за једну тему у VIII разреду можете погледати овде). У току часова ученицима ће бити омогућено и препоручено да комуницирају са предавачем, постављају питања и предлажу решења задатака. Такође, ученици ће добијати и задатке за самостални рад који ће бити прегледани и биће им достављена решења.

Цена курса

РазредБрој и трајање часоваЦена
3. и 4. ОШ21 термин, по 1 сат по термину21.000 динара
5. - 8. ОШ21 термин, по 2 школска часа по термину27.000 динара
1. СШ
А и Б категорија
21 термин, по 2 школска часа по термину30.000 динара
2. СШ
А категорија
21 термин, по 2 школска часа по термину30.000 динара
2. СШ
Б категорија
16 термина, по 2 школска часа по термину22.500 динара

Плаћање је могуће обавити у највише 3 (једнаке) рате и то до 15.10.2023, 15.11.2023. и 15.12.2023. на текући рачун Математичке академије. Инструкције за плаћање се  на почетку курса достављају е-мејлом. 

Термини одржавања наставе

Први термин припрема је прве недеље октобра 2022. године.

  РазредТермин за онлајн наставу
  3.Недеља 19:00
  4.Субота 9:30
  5.Недеља 18:30
  6.Недеља 18:00
  7.Недеља 18:30
  8.Уторак 20:30
  1. средње школеНедеља 18:00
  2. средње школеСреда 20:15

  Попуст за такмичаре и породични попуст

  Награђенима на Државном такмичењу из математике 2023. године, као и полазницима прошлогодишње додатне наставе из математике или физике Математичке академије одобрава се попуст од 10% (нашим прошлогодишњим полазницима награђеним на Државном такмичењу из математике одобрава се попуст од 20%). Такође, победницима прошлогодишњег Математичког маратона одобрава се попуст (60% за прво место, 40% за друго место и 20% за треће место). За победнике Математичког маратона не одобравају се додатни попусти. За друго дете из исте породице или други курс (на пример, додатна из физике) за исто дете одобрава се попуст од 20%, док се за треће дете из исте породице или трећи курс одобрава попуст од 30%.

  p

  Додатне информације

  За све додатне информације можете нам се обратити на мејл адресу office@matematickaakademija.com или телефоном на број 064 4399315.