LOGO

Додатна настава физике за основце и средњошколце

Ми смо победници!

На овогодишњем Државном такмичењу из физике, које је 22-23. априла 2023. одржано у Пожаревцу, полазници наше додатне наставе физике постигли су одличне резултате.

VI разред

 Ема Сухецки, Вршац, II награда

Милица Бошковић, Лозница, II награда

VII разред

Мина Павловић, Крагујевац, I наградa

Андрија Копуновић, Београд, II награда

VIII разред

Велизар Ивановић, Београд, III награда и пласман на Српску физичку олимпијаду

Опште информације

Школске 2023/24. године Математичка академија организује онлајн додатну наставу (припреме за такмичења) физике за ученике шестог, седмог и осмог разреда основне школе, првог и другог разреда средње школе и олимпијску групу (средњошколске ученике који су оријентисани ка врхунским резултатима на такмичењима из физике). Настава ће се одржавати путем платформе Google meet.

Пријављивање се врши попуњавањем електронског формулара.

Наставу ће држати изузетан тим предавача чије биографије можете прочитати овде.

 

Програм рада по разредима и предавачи

Шести разред (Славољуб Митић)
Редни број Тема
1. Увод у равномерно праволинијско кретање 1
2. Увод у равномерно праволинијско кретање 2
3. Слагање брзина при равномерном праволинијском кретању 1
4. Слагање брзина при равномерном праволинијском кретању 2
5. Средња брзина 1
6. Средња брзина 2
7. График зависности брзине и пређеног пута од времена
8. График зависности брзине и пређеног пута од времена
9. Комбиновани задаци. Одабрани задаци са општинских такмичења 1
10. Комбиновани задаци. Одабрани задаци са општинских такмичења 2
11. Сила
12. Мерење
13. Мерење. Грешке мерења, средња вредност и приказ резултата мерења
14. Комбиновани задаци. Одабрани задаци са окружних такмичења 1
15. Комбиновани задаци. Одабрани задаци са окружних такмичења 2
16. Маса и тежина
17. Густина 1
18. Густина 2
19. Комбиновани задаци. Одабрани задаци са републичких такмичења 1
20. Комбиновани задаци. Одабрани задаци са републичких такмичења 2
Седми разред (др Божидар Николић)
Редни број Тема
1. Равномерно праволинијско  кретање (релативна брзина)
2. Равномерно променљиво кретање 1
3. Равномерно променљиво кретање 2
4. II Њутнов закон 1
5. II Њутнов закон 2
6. II Њутнов закон 3
7. Вертикалан хитац и слободан пад 1
8. Вертикалан хитац и слободан пад 2
9. Кретање са трењем (динамика) 1
10. Кретање са трењем (динамика) 2
11. Кретање са трењем (динамика) 3
12. Кретање са трењем (динамика) 4
13. Равнотежа тела (полуга, сила потиска) 1
14. Равнотежа тела (полуга, сила потиска) 2
15. Равнотежа тела (полуга, сила потиска) 3
16. Одабрани задаци са окружних такмичења
17. Закон одржања енергије, рад и снага 1
18. Закон одржања енергије, рад и снага 2
19. Одабрани задаци са државног такмичења 1
20. Одабрани задаци са државног такмичења 2

 

Осми разред (др Марко Опачић)
Редни број Тема
1. Карактеристични задаци из 7. разреда: Њутнови закони, инерцијалне силе, кретање тела у гравитационом пољу, Архимедов закон, закон одржања енергије
2. Осцилаторно кретање: карактеристичне величине осцилаторног кретања, енергија осцилатора. Примери механичког осцилатора: опруга и математичко клатно
3. Таласно кретање: карактеристичне величине таласног кретања. Основни типови таласа. Звук као механички талас. Карактеристике звука
4. Доплеров ефекат у акустици – релативно кретање извора и пријемника звука
5. Геометријска оптика: закон одбијања светлости. Одбијање светлости на равном огледалу, особине лика код равног огледала
6. Одбијање светлости на сферном огледалу. Геометријска конструкција лика код сферног огледала. Једначина сферног огледала. Увећање огледала
7. Брзина светлости у различитим срединама, апсолутни и релативни индекс преламања. Закон преламања светлости, тотална рефлексија. Геометријска конструкција лика код сочива
8. Једначина танког сочива. Увећање сочива. Оптички инструменти: лупа и микроскоп. Оптички системи који се састоје од сочива и огледала
9. Одабрани задаци са општинских такмичења
10. Електростатика: количина наелектрисања. Тачкасто наелектрисање. Кулонов закон. Принцип суперпозиције
11. Јачина електричног поља. Електростатичка потенцијална енергија, рад у електростатичком пољу
12. Електрични потенцијал и напон. Веза напона и јачине хомогеног поља. Електрично поље у равном кондензатору
13. Електрични капацитет. Везивање кондензатора. Електростатичке мреже
14. Одабрани задаци са окружних такмичења
15. Једносмерна електрична струја: услови за настајање електричне струје, извори емс. Јачина и густина струје. Електрична отпорност проводника
16. Омов закон за отпорник и за просто коло. Везивање отпорника
17. Сложена струјна кола, Кирхофова правила. Кола са кондензаторима и отпорницима
18. Рад и снага електричне струје, Џул-Ленцов закон
19. Одабрани задаци са државног такмичења
20. Увод у магнетизам: магнетно поље струјног проводника. Дејство страног магнетног поља на проводник са струјом (Амперов закон). Фарадејев закон електромагнетне индукције, Ленцово правило, самоиндукција и међусобна индукција

 

Први разред средње школе (др Зоран Мијић)
Редни број Тема
1. Механичко кретање. Референтни системи. Вектор положаја. Коначне једначине кретања. Трајекторија. Средња и тренутна брзина
2. Равномерно праволинијско кретање. Релативно кретање. Закон слагања брзина
3. Неравномерно праволинијско кретање. Средње и тренутно убрзање
4. Кретање тела у пољу Земљине теже: слободан пад, вертикалан и хоризонталан хитац
5. Кретање тела у пољу Земљине теже: коси хитац.
6. Кретање материјалне тачке по кружници. Равномерно кружно кретање. Угаона брзина. Центрипетално убрзање
7. Равномерно променљиво кружно кретање. Угаоно убрзање
8. Одабрани задаци са општинских такмичења
9. Силе и њихова својства. Изоловани и неизоловани системи. Основни закони динамике транслаторног кретања – Њутнови закони. Инерцијални референтни системи
10. Силе у механици: сила теже, сила затезања, сила притиска и сила реакције подлоге, сила потиска, сила отпора средине
11. Трење. Силе трења. Статичко и динамичко трење
12. Карактеристични примери клизања тела низ стрму раван
13. Инерцијалне силе. Неинерцијални референтни системи
14. Одабрани задаци са окружних такмичења
15. Кинематика и динамика ротације крутог тела. Момент силе. Момент инерције. Штајнерова теорема
16. Основни закон динамике ротације
17. Момент импулса
18. Равнотежа тела. Статичка (стабилна, лабилна, индиферентна) и динамичка равнотежа. Услови равнотеже. Полуга
19. Одабрани задаци са државних такмичења
20. Закони одржања у механици. Изоловани и неизоловани системи. Закон одржања импулса. Закон одржања енергије

 

Други разред средње школе (група предавача)
Редни број Тема
1. Рад силе. Кинетичка енергија. Снага. Конзервативне силе и потенцијална енергија. Закон одржања механичке енергије
2. Закон одржања импулса. Еластични и нееластични судари. Закон одржања момента импулса
3. Одабрани задаци са такмичења из механике
4. МОЛЕКУЛСКО-КИНЕТИЧКА ТЕОРИЈА ГАСОВА: Кретање молекула. Расподела молекула гаса по брзинама. Дифузија и средњи слободни пут молекула гаса. Основна једначина молекулско-кинетичке теорије гасова
5. Притисак и температура гаса. Модел идеалног гаса. Једначина стања идеалног гаса. Примена једначине стања на изопроцесе
6. Комбиновани задаци из молекулско-кинетичке теорије
7. ТЕРМОДИНАМИКА: Унутрашња енергија и количина топлоте. Рад при ширењу гаса. Први принцип термодинамике
8. Топлотни капацитети. Примена првог принципа термодинамике на изотермски, изохорски и изобарски процес. Мајерова релација
9. Адијабатски процес. Повратни и неповратни процеси. Други принцип термодинамике. Ентропија
10. Принцип рада топлотних мотора и расхладних уређаја. Термодинамички циклуси. Коефицијент корисног дејства. Карноов циклус
11. Одабрани задаци са општинских такмичења
12. МЕХАНИКА ФЛУИДА: Хидростатика. Хидростатички притисак. Услов равнотеже нивоа течности
13. Динамика флуида. Параметри флуида при кретању. Једначина континуитета. Бернулијева једначина
14. Примена једначина динамике флуида: Торичелијева теорема, Питоова цев, Вентуријева цев, сложени проблеми
15. Одабрани задаци са окружних такмичења
16. МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ И АГРЕГАТНА СТАЊА: Топлотно ширење чврстих тела и течности. Линеарно и запреминско ширење. Еластичност чврстих тела. Хуков закон
17. Вискозност течности. Њутнов и Стоксов закон
18. Површински напон течности. Мерење коефицијента површинског напона. Капиларне појаве
19. Фазни прелази. Специфична топлота фазног прелаза. Промена унутрашње енергије при фазним прелазима. Једначина топлотног баланса
20. Одабрани задаци са државних такмичења

 

Олимпијска група (др Дејан Ђокић)
Редни број Тема
1. Њутнова и Ајнштајнова кинематика
2. Механика крутог тела
3. Механика чврстог тела
4. Таласна механика непрекидних средина
5. Класична статистичка механика
6. Транспортни процеси
7. Топлотни процеси
8. Реални флуиди
9. Електростатика
10. Магнетостатика
11. Електродинамика
12. Таласна оптика
13. Геометријска оптика
14. Квантна механика: атоми, молекули и чврсто стање
15. Квантна механика: фотометрија и топлотно зрачење
16. Квантна електроника
17. Гасна електроника
18. Квантна статистичка механика
19. Полупроводнички елементи
20. Субатомски процеси

Пажљиво припремљени материјали

Пред сваки час ученици ће добијати материјал, тј. текстове задатака који ће се радити на часу као и задатке за самостални рад (пример материјала за једну тему у VIII разреду можете погледати овде). У току часова ученицима ће бити омогућено и препоручено да комуницирају са предавачем, постављају питања и предлажу решења задатака.

Цена курса

РазредБрој и трајање часоваЦена
6, 7. и 8. ОШ20 термина по 90 минута27.000 динара
1. и 2. СШ20 термина по 90 минута 30.000 динара
Олимпијска група20 термина по 120 минута54.000 динара

Плаћање је могуће обавити у највише 3 (једнаке) рате и то до 15.10.2023, 15.11.2023. и 15.12.2023. на текући рачун  Математичке академије. Инструкције за плаћање се  на почетку курса достављају е-мејлом. 

Термини одржавања наставе

Први термини биће одржани почетком октобра 2023. године (са изузетком шестог разреда, који ће кренути око 1.11.2023. године и за ове полазнике термини за плаћање се сукцесивно померају). На првим терминима заједно са професорима биће договорени стални термини одржавања наставе (обично увече или викендом).

Попуст за такмичаре и породични попуст

Награђенима на Државном такмичењу из физике 2023. године, као и полазницима прошлогодишње додатне наставе физике или математике Математичке академије одобрава се попуст од 10% (нашим прошлогодишњим полазницима награђеним на Државном такмичењу из физике одобрава се попуст од 20%).  За друго дете из исте породице или други курс (на пример, додатна из математике) за исто дете одобрава се попуст од 20%, док се за треће дете из исте породице или трећи курс одобрава попуст од 30%.

p

Додатне информације

За све додатне информације можете нам се обратити на мејл адресу office@matematickaakademija.com или телефоном на број 064 4399315.