LOGO

Додатна настава физике за основце и средњошколце

Ми смо победници!

На овогодишњем Државном такмичењу из физике, које је у суботу 9. априла одржано у Краљеву, полазници наше школе физике постигли су одличне резултате.

VI разред

Виктор Анђеловић, Бор,  II наградa
VII разред

Анђелија Балтић, Крушевац III наградa
VIII разред

Василије Хаџи-Пурић, Београд, II награда и пласман на Српску физичку олимпијаду

Никола Стефановић, Београд,  II награда, и пласман на Српску физичку олимпијаду

Лука Ристић, Београд, III награда

Владан Милићевић, Београд, похвала

Опште информације

Школске 2022/23. године Математичка академија организује онлајн додатну наставу (припреме за такмичења) физике за ученике шестог, седмог и осмог разреда основне школе, првог разреда средње школе и олимпијску групу (средњошколске ученике који су оријентисани ка врхунским резултатима на такмичењима из физике). Настава ће се одржавати путем платформе Google meet.

Пријављивање се врши попуњавањем електронског формулара.

Наставу ће држати изузетан тим предавача чије биографије можете прочитати овде.

 

Цена курса

РазредБрој и трајање часоваЦена
6.12 термина, по 90 минута14.400 динара
7. и 8.20 термина, по 2 школска часа недељно24.000 динара
Олимпијска група20 термина од по 120 минута48.000 динара

Плаћање је могуће обавити у највише 3 (приближно једнаке) рате и то до 15.10.2022, 1.12.2022. и 1.2.2023. на текући рачун удружења Математичка академија 160-6000000980483-28 (сврха уплате: име и презиме полазника; без позива на број).

Термини одржавања наставе

Први термини биће одржани почетком октобра 2022. године (са изузетком шестог разреда, који ће кренути око 1.12.2022. године). На првим терминима заједно са професорима биће договорени стални термини одржавања наставе (обично увече или викендом).

Попуст за такмичаре и породични попуст

Награђенима на Државном такмичењу из физике 2022. године, као и полазницима прошлогодишње додатне наставе физике Математичке академије одобрава се попуст од 10% (нашим прошлогодишњим полазницима награђеним на Државном такмичењу из физике одобрава се попуст од 20%).

Пажљиво припремљени материјали

Пред сваки час ученици ће добијати материјал, тј. текстове задатака који ће се радити на часу као и задатке за самостални рад. У току часова ученицима ће бити омогућено и препоручено да комуницирају са предавачем, постављају питања и предлажу решења задатака.

Програм рада по разредима

Шести разред
Редни бројТема
1.Увод. Појам физике. Супстанција и физичко поље. Основни типови кретања. Равномерно праволинијско кретање. Величине које описују равномерно праволинијско кретање.
2.Кинематика равномерног праволинијског кретања. Правац и смер кретања. Средња брзина.
3.Графички приказ равномерног праволинијског кретања. График зависности пређеног пута и брзине од времена.
4.Слагање брзина код равномерног праволинијског кретања. Математички додатак: решавање система две једначине са две непознате.
5.Комбиновани сложени задаци.
6.Појам силе. Типови узајамног деловања тела. Правац и смер деловања силе.
7.Мерење силе динамометром. Сила Земљине теже и тежина тела.
8.Појам мерења. Основне и изведене физичке величине и њихове јединице. Мерење дужине и одређивање површине. Мерење запремине.
9.Мерење времена. Мерила и мерни инструменти. Грешке при мерењу и средња вредност резултата.
10.Маса тела. Први Њутнов закон. Густина тела.
11.Појам притиска. Хидростатички притисак и принцип спојених судова. Атмосферски притисак. Паскалов принцип.
12.Комбиновани сложени задаци.
Седми разред
Редни бројТема
1.Равномерно кретање – релативне брзине
2.Равномерно променљиво кретање – убрзано кретање и графици
3.Равномерно променљиво кретање – комбиновани задаци
4.II Њутнов закон без трења – кретање по хоризонталној подлози и стрма раван
5.II Њутнов закон без трења – стрма раван
6.II Њутнов закон без трења – котурови
7.II Њутнов закон без трења – комбиновани задаци
8.II Њутнов закон са трењем – кретање по хоризонталној подлози
9.II Њутнов закон са трењем – стрма раван
10.II Њутнов закон са трењем – котурови
11.II Њутнов закон са трењем – комбиновани задаци I
12.II Њутнов закон са трењем – комбиновани задаци II
13.Вертикалан хитац и слободан пад
14.Вертикалан хитац и слободан пад у комбинацији са стрмом равни и котуровима (II Њутнов закон)
15.Сила потиска и густина тела
16.Равнотежа тела – греда
17.Равнотежа тела у комбинацији са силом потиска
18.Равнотежа тела – комбиновани задаци
19.Закон одржања енергије
20. Закон одржања енергије, рад и снага

 

Осми разред
Редни бројТема
1.Карактеристични задаци из 7. разреда: сила, Њутнови закони, стрма раван, инерцијалне силе, кретање тела у гравитационом пољу.
2.Карактеристични задаци из 7. разреда: Архимедов закон, закон одржања енергије.
3.ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ: Осцилаторно кретање. Елонгација, амплитуда, фреквенција, период. Потенцијална енергија осцилатора. Реституциона сила. Пример механичког осцилатора: опруга.
4.Пример механичког осцилатора: математичко клатно. Примена закона одржања енергије на кретање математичког клатна.
5.Таласно кретање. Таласна дужина, брзина простирања таласа, фреквенција, период. Основни типови таласа. Звук као механички талас. Карактеристике звука.
6.Доплеров ефекат у акустици – релативно кретање извора и пријемника звука.
7.ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА: Закон одбијања светлости. Одбијање светлости на равном огледалу. Особине лика код равног огледала.
8.Одбијање светлости на сферном огледалу. Геометријска конструкција лика код сферног огледала. Једначина сферног огледала. Увећање огледала.
9.Брзина светлости у различитим срединама. Апсолутни и релативни индекс преламања. Закон преламања светлости. Тотална рефлексија. Геометријска конструкција лика код сочива.
10.Једначина танког сочива. Увећање сочива. Оптички инструменти: лупа и микроскоп. Оптички системи који се састоје од сочива и огледала.
11.ЕЛЕКТРОСТАТИКА: Количина наелектрисања. Тачкасто наелектрисање. Кулонов закон.
12.Јачина електричног поља. Електростатичка потенцијална енергија. Рад у електростатичком пољу.
13.Електрични потенцијал и напон. Веза напона и јачине хомогеног поља. Поље у равном кондензатору.
14.Електрични капацитет. Кондензатори. Везивање кондензатора. Електростатичке мреже.
15.ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА: Услови за настајање електричне струје и извори емс. Јачина и густина струје. Електрична отпорност проводника.
16.Омов закон за отпорник. Омов закон за просто коло. Везивање отпорника.
17.Сложена струјна кола. Кирхофова правила. Кола са кондензаторима и отпорницима.
18.Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон. Електрична струја у течностима и гасовима.
19.МАГНЕТНО ПОЉЕ: Магнетно поље електричне струје. Магнетна индукција праволинијског проводника, соленоида и кружне контуре. Дејство магнетног поља на проводник са струјом (Амперов закон).
20.Фарадејев закон електромагнетне индукције. Ленцово правило. Самоиндукција.

 

Први разред средње школе
Редни бројТема
1.Механичко кретање. Референтни системи. Вектор положаја. Коначне једначине кретања. Трајекторија. Средња и тренутна брзина.
2.Равномерно праволинијско кретање. Ралативно кретање. Закон слагања брзина.
3.Неравномерно праволинијско кретање. Средње и тренутно убрзање.
4.Кретање тела у пољу Земљине теже: Слободан пад, вертикалан и хоризонталан хитац.
5.Кретање тела у пољу Земљине теже: Коси хитац.
6.Кретање материјалне тачке по кружници. Угаона брзина. Угаоно убрзање. Равномерно кружно кретање. Равномерно променљиво кружно кретање.
7.Силе и њихова својства. Изоловани и неизоловани системи. Основни закони динамике транслаторног кретања – Њутнови закони. Инерцијални референтни системи
8.Трење. Силе трења. Динамичко и статичко трење. Карактеристични примери клизања тела низ стрму раван.
9.Инерцијалне силе. Неинерцијални референтни системи.
10.Кинематика и динамика ротације крутог тела. Момент силе. Момент инерције. Штајнерова теорема.
11.Основни закон динамике ротације.
12.Момент импулса.
13.Равнотежа тела. Статичка (стабилна, лабилна, индиферентна) и динамичка равнотежа. Услови равнотеже. Полуга.
14.Закони одржања у механици. Изоловани и неизоловани системи. Закон одржања импулса.
15.Рад силе. Кинетичка енергија. Снага.
16.Рад, снага и кинетичка енергија код ротационог кретања.
17.Конзервативне силе и потенцијална енергија. Закон одржања механичке енергије.
18.Еластични и нееластични судари.
19.Закон одржања момента импулса.
20.Гравитација. Земљина тежа и убрзање слободног пада. Тежина тела. Бестежинско стање.

 

Олимпијска група
Редни бројТема
1.Њутнова и Ајнштајнова кинематика.
2.Механика крутог тела.
3.Механика чврстог тела.
4.Таласна механика непрекидних средина.
5.Класична статистичка механика.
6.Транспортни процеси.
7.Топлотни процеси.
8.Реални флуиди.
9.Електростатика.
10.Магнетостатика.
11.Електродинамика.
12.Таласна оптика.
13.Геометријска оптика.
14.Квантна механика: атоми, молекули и чврсто стање.
15.Квантна механика: фотометрија и топлотно зрачење.
16.Квантна електроника.
17.Гасна електроника.
18.Квантна статистичка механика.
19.Полупроводнички елементи.
20.Субатомски процеси.
p

Додатне информације

За све додатне информације можете нам се обратити на мејл адресу office@matematickaakademija.com или телефоном на број 064 4399315.