Шести физика

Шести разред

Редни број Тема
1. Увод. Појам физике. Супстанција и физичко поље. Основни типови кретања. Равномерно праволинијско кретање. Величине које описују равномерно праволинијско кретање.
2. Кинематика равномерног праволинијског кретања. Правац и смер кретања. Средња брзина.
3. Графички приказ равномерног праволинијског кретања. График зависности пређеног пута и брзине од времена.
4. Слагање брзина код равномерног праволинијског кретања. Математички додатак: решавање система две једначине са две непознате.
5. Комбиновани сложени задаци.
6. Појам силе. Типови узајамног деловања тела. Правац и смер деловања силе.
7. Мерење силе динамометром. Сила Земљине теже и тежина тела.
8. Појам мерења. Основне и изведене физичке величине и њихове јединице. Мерење дужине и одређивање површине. Мерење запремине.
9. Мерење времена. Мерила и мерни инструменти. Грешке при мерењу и средња вредност резултата.
10. Маса тела. Први Њутнов закон. Густина тела.
11. Појам притиска. Хидростатички притисак и принцип спојених судова. Атмосферски притисак. Паскалов принцип.
12. Комбиновани сложени задаци.