Први разред

Први разред – Б категорија

Програм рада:

1. Логика и скупови

2. Комбинаторика – пребројавања

3. Комбинаторика – Логичко-комбинаторни задаци

4. Функције

5. Дељивост бројева

6. Диофантове једначине

7. Конгреунције

8. Реални бројеви, апсолутна вредност

9. Права и раван

10. Подударност

11. Сличност

12. Круг. Тангентни и тетивни четвороугао

13. Полиноми

14. Рационални алгебарски изрази

15. Комбинована тема – симулација такмичења