Програм за ИТ

 

Редни број Тема
1. Скупови
2. Дељивост бројева
3. Бројевни низови и мозгалице
4. Пребројавања 1
5. Пребројавања 2
6. Бројевни изрази
7. Логички задаци
8. Проблемски задаци
9. Мерење и мерне јединице
10. Математика и примене
11. Средња вредност и пропорције
12.  Проценти
13. Обрада података 1
14. Обрада података 2
15. Алгебарски изрази
16. Полиноми
17. Линеарна функција
18. Једначине и неједначине
19. Угао. Углови троугла и четвороугла
20. Симетрије. Подударност фигура
21. Питагорина теорема
22. Обим и површина троугла и четвороугла
23. Круг
24. Координатни систем и растојање две тачке
25. Многоугао
26. Сличност и Талесова теорема
27. Коцка и квадар
28. Призма и пирамида
29. Ваљак, купа и лопта
30. Завршни тест