Програм за ИТ

Редни број Тема
1. Скупови
2. Дељивост бројева
3. Бројевни низови
4. Пребројавање скупова тачака и бројева
5. Бројевни изрази
6. Мозгалице
7. Логички задаци
8. Проблемски задаци
9. Пребројавања 2
10. Мерење и мерне јединице
11. Математика и примене
12.  Средња вредност
13. Пропорције
14. Проценти 1
15. Проценти 2
16. Обрада података 1
17. Обрада података 2
18. Степеновање и кореновање
19. Алгебарски изрази
20. Полиноми
21. Линеарна функција
22. Једначине и неједначине
23. Угао. Углови троугла и четвороугла
24.  Симетрије. Подударност фигура
25. Питагорина теорема
26. Обим и површина троугла и четвороугла
27.  Круг
28. Координатни систем и растојање две тачке
29. Многоугао
30. Сличност и Талесова теорема
31. Коцка и квадар
32. Призма
33. Пирамида
34. Ваљак, купа и лопта
35. Завршни тест