Пети разред

Редни број Тема
1. Коцка и квадар (површина и запремина)
2. Дељивост
3. Прости и сложени бројеви
4. НЗД и НЗС
5. Скупови
6. Тачка, права, раван, дужина дужи
7. Круг
8. Централна симетрија
9. Одабрани задаци са школских такмичења
10. Диофантове једначине (у скупу природних бројева)
11. Пребројавања
12. Логичко – комбинаторни задаци
13. Угао
14. Одабрани задаци са општинских такмичења
15. Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница”
16. Упоређивање разломака
17. Сабирање и одузимање разломака
18. Множење и дељење разломака
19. Децимални запис бројева. Бројевни изрази
20. Одабрани задаци са окружних такмичења
21. Завршно такмичење Математичке академије