Осми разред

Редни број Тема
1. Број делилаца природног броја
2. Централни и периферијски угао. Круг
3. Сличност
4. Тангентни и тетивни четвороугао
5. Линеарне једначине и неједначине, примене
6. Логичко-комбинаторни задаци
7. Једначине и неједначине са апсолутним вредностима
8.  Одабрани задаци са школских такмичења
9. Линеарне Диофантове једначине
10. Нелинеарне Диофантове једначине
11. Одабрани задаци са општинских такмичења
12. Призма
13. Пирамида
14. Одабрани задаци са окружних такмичења
15. Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница”
16. Неједнакости
17. Конгруенције 1
18. Конгруенције 2
19. Елементарни проблеми екстремних вредности
20. Одабрани задаци са државних такмичења
21. Завршно такмичење Математичке академије