Осми разред (физика)

Осми разред

Редни број Тема
1. Карактеристични задаци из 7. разреда: сила, Њутнови закони, стрма раван, инерцијалне силе, кретање тела у гравитационом пољу.
2. Карактеристични задаци из 7. разреда: Архимедов закон, закон одржања енергије.
3. ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ: Осцилаторно кретање. Елонгација, амплитуда, фреквенција, период. Потенцијална енергија осцилатора. Реституциона сила. Пример механичког осцилатора: опруга.
4. Пример механичког осцилатора: математичко клатно. Примена закона одржања енергије на кретање математичког клатна.
5. Таласно кретање. Таласна дужина, брзина простирања таласа, фреквенција, период. Основни типови таласа. Звук као механички талас. Карактеристике звука.
6. Доплеров ефекат у акустици – релативно кретање извора и пријемника звука.
7. ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА: Закон одбијања светлости. Одбијање светлости на равном огледалу. Особине лика код равног огледала.
8. Одбијање светлости на сферном огледалу. Геометријска конструкција лика код сферног огледала. Једначина сферног огледала. Увећање огледала.
9. Брзина светлости у различитим срединама. Апсолутни и релативни индекс преламања. Закон преламања светлости. Тотална рефлексија. Геометријска конструкција лика код сочива.
10. Једначина танког сочива. Увећање сочива. Оптички инструменти: лупа и микроскоп. Оптички системи који се састоје од сочива и огледала.
11. ЕЛЕКТРОСТАТИКА: Количина наелектрисања. Тачкасто наелектрисање. Кулонов закон.
12. Јачина електричног поља. Електростатичка потенцијална енергија. Рад у електростатичком пољу.
13. Електрични потенцијал и напон. Веза напона и јачине хомогеног поља. Поље у равном кондензатору.
14. Електрични капацитет. Кондензатори. Везивање кондензатора. Електростатичке мреже.
15. ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА: Услови за настајање електричне струје и извори емс. Јачина и густина струје. Електрична отпорност проводника.
16. Омов закон за отпорник. Омов закон за просто коло. Везивање отпорника.
17. Сложена струјна кола. Кирхофова правила. Кола са кондензаторима и отпорницима.
18. Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон. Електрична струја у течностима и гасовима.
19. МАГНЕТНО ПОЉЕ: Магнетно поље електричне струје. Магнетна индукција праволинијског проводника, соленоида и кружне контуре. Дејство магнетног поља на проводник са струјом (Амперов закон).
20. Фарадејев закон електромагнетне индукције. Ленцово правило. Самоиндукција.