Физика Први разред сш

Први разред

Редни број Тема
1. Механичко кретање. Референтни системи. Вектор положаја. Коначне једначине кретања. Трајекторија. Средња и тренутна брзина.
2. Равномерно праволинијско кретање. Ралативно кретање. Закон слагања брзина.
3. Неравномерно праволинијско кретање. Средње и тренутно убрзање.
4. Кретање тела у пољу Земљине теже: Слободан пад, вертикалан и хоризонталан хитац.
5. Кретање тела у пољу Земљине теже: Коси хитац.
6. Кретање материјалне тачке по кружници. Угаона брзина. Угаоно убрзање. Равномерно кружно кретање. Равномерно променљиво кружно кретање.
7. Силе и њихова својства. Изоловани и неизоловани системи. Основни закони динамике транслаторног кретања – Њутнови закони. Инерцијални референтни системи
8. Трење. Силе трења. Динамичко и статичко трење. Карактеристични примери клизања тела низ стрму раван.
9. Инерцијалне силе. Неинерцијални референтни системи.
10. Кинематика и динамика ротације крутог тела. Момент силе. Момент инерције. Штајнерова теорема.
11. Основни закон динамике ротације.
12. Момент импулса.
13. Равнотежа тела. Статичка (стабилна, лабилна, индиферентна) и динамичка равнотежа. Услови равнотеже. Полуга.
14. Закони одржања у механици. Изоловани и неизоловани системи. Закон одржања импулса.
15. Рад силе. Кинетичка енергија. Снага.
16. Рад, снага и кинетичка енергија код ротационог кретања.
17. Конзервативне силе и потенцијална енергија. Закон одржања механичке енергије.
18. Еластични и нееластични судари.
19. Закон одржања момента импулса.
20. Гравитација. Земљина тежа и убрзање слободног пада. Тежина тела. Бестежинско стање.