Физика


САДРЖАЈИ ПРОГРАМА У VII РАЗРЕДУ

СИЛА И КРЕТАЊЕ (6)

 • Сила као узрок промене брзине. Убрзање.
 • Други Њутнов закон.
 • Равномерно променљиво праволинијско кретање.
 • Зависност брзине и пута од времена.
 • Графичко представљање зависности брзине и пута од времена.
 • Трећи Њутнов закон.

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ, СИЛЕ ТРЕЊА (2)

 • Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и хитац наниже.
 • Силе трења на равној подлози и стрмој равни (формуле, компоненте сила) и силе отпора средине (без формуле).

РАВНОТЕЖА ТЕЛА (4)

 • Слагање и разлагање сила.
 • Појам и врсте равнотеже. Полуга и момент силе. Равнотежа полуге и њена примена.
 • Равнотежа тела на стрмој равни.
 • Притисак и потисак. Архимедов закон.

МЕХАНИЧКИ РАД, ЕНЕРГИЈА, И СНАГА (4)

 • Механички рад. Рад силе, рад силе теже и силе трења.
 • Механичка енергија. Кинетичка и потенцијална енергија. Гравитациона потенцијална енергија (у пољу Земљине теже).
 • Веза промене енергије и рада. Закон одржања механичке енергије.
 • Снага. Коефицијент корисног дејства.

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ (2)

 • Топлотно ширење тела (линеарно и запреминско).
 • Количина топлоте. Специични топлотни капацитет. Топлотна равнотежа.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА У VIII РАЗРЕДУ

ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ (4)

 • Осцилаторно кретање. Појмови и величине којима се описује осциловање (елонгација, амплитуда, фреквенција, период, период код математичког клатна). Увођење потенцијалне енергије осцилатора (у зависности од елонгације). Закон одржања енергије при осциловању тела (на примеру математичког клатна).
 • Таласно кретање. Основни параметри којима се описује таласно кретање (таласна дужина, фреквенција, брзина).
 • Звук. Карактеристике звука и звучна резонанција. Брзина звука у ваздуху.
 • Феномен Доплеровог ефекта (примена обрасца).

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ (6)

 • Закон одбијања светлости. Равна и сферна огледала. Геометријска конструкција ликова предмета.
 • Брзина светлости у различитим срединама. Индекс преламања и закон преламања. Тотална рефлексија.
 • Преламање светлости кроз призму (само конструкција) и сочиво (конструкција и израчунавање).
 • Геометријска конструкција ликова код сочива. Оптичка јачина сочива.
 • Оптички инструменти.
 • Конструкције ликова и линеарно увећање.

ЕЛЕКТРОСТАТИКА (4)

 • Кулонов закон. Електрично поље.
 • Рад у хомогеном електричном пољу.
 • Напон. Веза напона и јачине хомогеног поља.
 • Електрични капацитет. Кондензатори (плочасти). Везивање кондензатора.

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА (4)

 • Електрична струја. Услови за настајање електричне струје и извори (ЕМS).
 • Електрична отпорност проводника. Омов закон за део струјног кола. Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон. Омов закон за цело струјно коло. Везивање отпорника.
 • Кирхофова правила.
 • Електрична струја у течностима и гасовима.

МАГНЕТНО ПОЉЕ (2)

 • Магнетно поље електричне струје. Дејство магнетног поља на струјни проводник (Амперова и Лоренцова сила).
 • Решавање проблема из области електромагнетне индукције (Фарадејев закон).

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ (2)

 • Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење (алфа, бета и гама зраци).
 • Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА У I РАЗРЕДУ СШ

КИНЕМАТИКА (6)

 • Кретање у једној и две димензије. Графичко представљање.
 • Тренутна и средња брзина.
 • Кретање у пољу Земљине теже. Генерализоване једначине параболичног кретања.
 • Кружно кретање – појмови нормалног и тангенцијалног убрзања.
 • Кинематика ротације крутог тела.
 • Геометријске везе и ограничења у кинематици.

ДИНАМИКА ПРАВОЛИНИЈСКОГ КРЕТАЊА У ИНЕРЦИЈАЛНИМ СИСТЕМИМА РЕФЕРЕНЦИЈЕ (4)

 • Валидност Њутнових закона. Импулс.
 • Увод у инерцијалне системе референције.
 • Земљин референтни систем.
 • Трење.

ДИНАМИКА КРИВОЛИНИЈСКОГ КРЕТАЊА У ИНЕРЦИЈАЛНИМ СИСТЕМИМА РЕФЕРЕНЦИЈЕ (4)

 • Динамика криволинијског кретања.
 • Силе на криволинијским трајекторијама.
 • Динамика равномерног криволинијског кретања у хоризонталној равни.
 • Облици трајекторија у две димензије

ДИНАМИКА ПРАВОЛИНИЈСКОГ КРЕТАЊА У НЕИНЕРЦИЈАЛНИМ СИСТЕМИМА РЕФЕРЕНЦИЈЕ (2)

 • Неинерцијални системи референције.
 • Интеракцијске и инерцијалне силе.

ДИНАМИКА КРИВОЛИНИЈСКОГ КРЕТАЊА У НЕИНЕРЦИЈАЛНИМ СИСТЕМИМА РЕФЕРЕНЦИЈЕ (2)

 • Уопштење Другог Њутновог закона. Момент инерције, силе, импулса.
 • Центрифугална и Кориолисова сила.

ДИНАМИКА И СТАТИКА РОТАЦИЈЕ КРУТОГ ТЕЛА (2)

 • Основни закони динамике ротације.
 • Спрег и нападна тачка сила. Облици равнотеже.

ЗАКОНИ ОДРЖАЊА У МЕХАНИЦИ (6)

 • Центар масе. Редукована честица и релативне координате.
 • Енергија и рад (транслација и ротација). Потенцијална енергија и конзервативне силе.
 • Закон одржања импулса
 • Закон одржања момента импулса
 • Закон одржања енергије.
 • Судари.

ГРАВИТАЦИЈА (2)

 • Њутнов закон гравитације. Потенцијална енергија гравитације.
 • Кеплерови закони. Криве другог реда.

ОЛИМПИЈАДА (I+II+III+IV) (ОЛИМПИЈСКА ГРУПА)

МЕХАНИКА (10)

КИНЕТИЧКА ТЕОРИЈА ГАСОВА СА ТЕРМОДИНАМИКОМ (10)

МЕХАНИКА И ТЕРМОФИЗИКА СРЕДИНА, ФЛУИДИ (8)

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ (12)

ТАЛАСИ И ОПТИКА (10)

РЕЛАТИВИСТИЧКА МЕХАНИКА (4)

КВАНТНА МЕХАНИКА – ФИЗИКА АТОМА, МОЛЕКУЛА, И ТОПЛОТНОГ ЗРАЧЕЊА (6)

ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА И ЈОНИЗОВАНИХ ГАСОВА (4)

КВАНТНА ЕЛЕКТРОНИКА (2)

НУКЛЕАРНА ФИЗИКА (2)

У групу ОЛИМПИЈАДА се поред ученика четвртог могу укључити и ученици првог, другог, и трећег разреда. Програм ће бити усклађен према броју и узрасту пријављених ученика и може бити подељен по разредима независно од аспирација. Предвиђена је и обрада посебних напредних  математичких апарата неопходних у оквиру овог програма.