Четврти разред

Рeдни број Тема
1. Круг и кружница
2. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева        
3. Магични квадрати и фигуре
4. Природни бројеви
5. Занимљиве шеме и изрази       
6. Метод дужи за решавање проблемских задатака          
7. Обим геометријске фигуре
8. Проблеми мерења
9. Одабрани задаци са школских такмичења                
10. Проблеми пресипања и превожења
11. Множење и дељење природних бројева                              
12. Површина квадрата и правоугаоника
13. Метод правоугаоника за решавање проблемских задатака
14. Једначине и неједначине
15. Одабрани задаци са општинских такмичења
16. Задаци нумерације            
17. Логичко-комбинаторни задаци                                              
18. Одабрани задаци са окружних такмичења
19. Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница“
20. Дешифровање рачунских операција
21. Завршно такмичење Математичке академије