Четврти разред

Рeдни број Тема
1. Круг и кружница
2. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева        
3. Магични квадрат
4. Обим геометријске фигуре 
5. Занимљиве шеме и изрази       
6. Метод дужи за решавање проблемских задатака          
7. Природни бројеви. Разломци са једноцифреним бројиоцем и имениоцем 
8. Проблеми мерења
9. Проблеми пресипања и превожења       
10. Одабрани задаци са школских такмичења       
11. Множење и дељење природних бројева. Зависност резултата од промене компоненти операција                             
12. Површина квадрата и правоугаоника
13. Метод правоугаоника за решавање проблемских задатака
14. Задаци нумерације
15. Одабрани задаци са општинских такмичења
16. Једначине и неједначине           
17. Логичко-комбинаторни задаци                                              
18. Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница“
19. Одабрани задаци са окружних такмичења
20. Дешифровање рачунских операција
21. Завршно такмичење Математичке академије