Четврти разред

Рeдни број Тема
1. Круг и кружница
2. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева        
3. Магични квадрати и фигуре
4. Природни бројеви
5. Занимљиве шеме и изрази       
6. Метод дужи за решавање проблемских задатака          
7. Обим геометријске фигуре
8. Мерење и мере за дужину, површину, време, масу и запремину
9. Одабрани задаци са школских такмичења                
10. Проблеми пресипања, превожења, размештања и мерења
11. Множење и дељење природних бројева                              
12. Површина квадрата и правоугаоника
13. Метод правоугаоника за решавање проблемских задатака
14. Одабрани задаци са општинских такмичења
15. Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница“
16. Задаци нумерације                      
17. Једначине и неједначине                                                
18. Логичко-комбинаторни задаци
19. Математички ребуси
20. Одабрани задаци са окружних такмичења
21. Завршно такмичење Математичке академије