Трећи разред

Редни број Тема
1. Бројеви до 100 (сабирање и одузимање)
2. Бројеви до 100 (множење и дељење) 
3. Запис природног броја
4. Бројевни низови        
5. Логички и логичко-комбинаторни задаци 
6. Бројеви до 1000 (поређење, сабирање и одузимање)          
7. Римске цифре       
8. Одабрани задаци са школских такмичења
9. Угао . Узајамни положај правих
10. Пребројавање скупова бројева
11. Магични квадрати       
12. Дешифровање рачунских операција    
13. Одабрани задаци са општинских такмичења
14. Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница”
15. Пребројавање скупова тачака
16. Проблемски задаци 
17. Утицај компоненти на рачунске операције
18. Занимљиви изрази
19. Задаци са палидрвцима
20. Математичке игре. Судоку
21. Завршно такмичење Математичке академије