Трећи разред

Редни број Тема
1. Бројеви до 100 (сабирање и одузимање)
2. Бројеви до 100 (множење и дељење) 
3. Запис природног броја
4. Бројевни низови        
5. Логички и логичко-комбинаторни задаци 
6. Бројеви до 1000 (поређење, сабирање и одузимање)          
7. Римске цифре       
8. Пребројавања скупова бројева
9. Занимљиви изрази
10. Одабрани задаци са школских такмичења
11. Дешифровање рачунских операција    
12. Проблемски задаци
13. Угао. Узајамни положај правих 
14. Пребројавања скупова тачака
15. Одабрани задаци са општинских такмичења
16. Задаци са палидрвцима
17. Магични квадрати 
18. Утицај компоненти на рачунске операције
19. Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница”
20. Математичке игре
21. Завршно такмичење Математичке академије