Трећи разред

Редни број Тема
1. Бројеви до 100 (сабирање и одузимање)
2. Бројеви до 100 (множење и дељење) 
3. Запис природног броја
4. Бројевни низови        
5. Логички и логичко-комбинаторни задаци 
6. Бројеви до 1000 (поређење, сабирање и одузимање)          
7. Римске цифре       
8. Угао . Узајамни положај правих
9. Одабрани задаци са школских такмичења
10. Пребројавања скупова бројева
11. Магични квадрати       
12. Дешифровање рачунских операција    
13. Пребројавања скупова тачака
14. Проблемски задаци
15. Одабрани задаци са општинских такмичења
16. Утицај компоненти на рачунске операције
17. Занимљиви изрази
18. Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница”
19. Задаци са палидрвцима
20. Математичке игре
21. Завршно такмичење Математичке академије